23 Απριλίου 2024Νομοθεσία

Θεώρηση Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος

Στα πλαίσια της εφαρμογής του αντικαπνιστικής Νομοθεσίας οι επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019» . Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι ένα βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο ανά σελίδα από τον ενδιαφερόμενο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο (αρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019). Το συγκεκριμένο βιβλίο είτε το αγοράζουν έτοιμο αριθμημένο από βιβλιοπωλείο είτε αγοράζουν ένα απλό και το αριθμούν οι ίδιοι. Η θεώρησή του Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος γίνεται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Γραφείο Αδειών Καταστημάτων), χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο αντίστοιχο [...]
23 Απριλίου 2024Νομοθεσία

Νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Κρεοπωλείου

Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων πρέπει να κατασκευασθούν εγκαταστάσεις κρεοπωλείου.  Οι προδιαγραφές αυτές αναφέρονται αναλυτικά τόσο στην ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΑ Αριθ.Υ1γ/Γ.Π/οικ 47829/ΦΕΚ 2161Β/2017,Υπουργική Απόφαση 306272/29-07-08, Προεδρικό Διάταγμα 79/07 άρθρα 4 και 5 & Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 Παράρτημα ΙΙ , στους ΟΔΗΓΟΥΣ που έχουν εκδοθεί από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) καθώς και από τις 7 αρχές του HACCP σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004 ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος τους Η άδεια ίδρυσης- γνωστοποίηση και λειτουργίας Καταστήματος Κρεοπωλείου εκδίδεται από τον οικείο Δήμο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται.     Νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Κρεοπωλείου Η ίδρυση και η λειτουργία Κρεοπωλείου διέπεται από ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους κανόνες υγιεινής, τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων του καθώς και ζητήματα πολεοδομικής υφής. Για του λόγους αυτούς απαιτείται πριν ξεκινήσουν οι [...]
23 Απριλίου 2024Νομοθεσία

Νομοθεσία Κρεοπωλείου

Αριθμ. 464/92592 – ΦΕΚ Β 2111 – 01.08.2014   Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝαποφασίζουμε:   Άρθρο 1ΣκοπόςΣκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων καταχώρησης και λειτουργίας των παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).   Άρθρο 2Καταχώρηση1. Ως Αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των παρασκευαστηρίων κρεοπωλείου ορίζεται η κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή, κατά περίπτωση, της οικείας Περιφέρειας (ΑΑ).   2. Για την καταχώρηση παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου από τον οικείο Δήμο.   3. Για την καταχώρηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΑΑ, η οποία συνοδεύεται από:   – Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης.   – Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομερή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των συσκευών.   – Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου [...]
επάνω